:   
:
   
(0.9) PREMIA [ ] 248,27 .
(0.9) PREMIA [ ] 248,27 .
(0.9) PREMIA [ ] 248,27 .
(0.9) PREMIA [ ] 248,27 .
(0.9) PREMIA [ ] 248,27 .
(0.9) PREMIA [ ] 248,27 .
(0.9) PREMIA [ ] 248,27 .
(0.9) PREMIA [ ] 248,27 .
(0.9) PREMIA [ ] 248,27 .
(0.9) PREMIA [ ] 248,27 .
(2.7) PREMIA [ ] 577,62 .
(2.7) PREMIA [ ] 577,62 .
(2.7) PREMIA [ ] 577,62 .
(2.7) PREMIA [ ] 577,62 .
(2.7) PREMIA [ ] 577,62 .
(2.7) PREMIA [ ] 577,62 .
(2.7) PREMIA [ ] 577,62 .
(2.7) PREMIA [ ] 577,62 .
(2.7) PREMIA [ ] 577,62 .
(2.7) PREMIA [ ] 577,62 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 662,34 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 662,34 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 662,34 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 662,34 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 662,34 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 662,34 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 522,25 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 662,34 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 662,34 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 662,34 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 662,34 .
(9.0) PREMIA [ ] 1 522,25 .
(0,85) [ ] 83,82 .
10 [ ] 816,50 .
5 [ ] 412,41 .
- (10.0) PREMIA / [ ] 624,62 .
- (5.0) PREMIA / [ ] 318,50 .
- BRITE 2,5 NEW [ ] 839,70 .
BRITE 0,9 . [ ] 300,44 .
BRITE 0,9 . [ ] 300,44 .
BRITE 0,9 . [ ] 300,44 .
BRITE 0,9 . [ ] 300,44 .
BRITE 0,9 . [ ] 300,44 .
BRITE 2,5 . [ ] 762,68 .
BRITE 2,5 . [ ] 762,68 .
BRITE 2,5 . [ ] 762,68 .
BRITE 2,5 . [ ] 762,68 .
BRITE 2,5 . [ ] 762,68 .
BRITE 0,8 [ ] 454,52 .
BRITE 0,8 [ ] 454,52 .
BRITE 0,8 [ ] 454,52 .
BRITE 0,8 [ ] 454,52 .
BRITE 0,8 [ ] 454,52 .
BRITE 0,8 [ ] 454,52 .
BRITE 0,8 [ ] 454,52 .
BRITE 0,8 [ ] 454,52 .
BRITE 0,8 [ ] 454,52 .
BRITE 0,8 [ ] 454,52 .
BRITE 2,7 [ ] 1 224,87 .
BRITE 2,7 [ ] 1 224,87 .
BRITE 2,7 [ ] 1 224,87 .
BRITE 2,7 [ ] 1 224,87 .
BRITE 2,7 [ ] 1 224,87 .
BRITE 2,7 [ ] 1 224,87 .
BRITE 2,7 [ ] 1 224,87 .
BRITE 2,7 [ ] 1 224,87 .
BRITE 2,7 [ ] 1 224,87 .
BRITE 2,7 [ ] 1 224,87 .
BRITE 9 [ ] 3 998,16 .
BRITE 9 [ ] 3 998,16 .
BRITE 9 [ ] 3 998,16 .
BRITE 9 [ ] 3 998,16 .
BRITE 9 [ ] 3 998,16 .
BRITE 9 [ ] 3 998,16 .
BRITE 9 [ ] 3 998,16 .
BRITE 9 [ ] 3 998,16 .
BRITE 9 [ ] 3 998,16 .
BRITE 9 [ ] 3 998,16 .
PREMIA 10 [ ] 736,44 .
PREMIA STOP 0,85 15 [ ] 86,09 .
PREMIA STOP 10 [ ] 396,34 .
PREMIA STOP 5 [ ] 209,87 .
(12.4) PREMIA [ ] 633,96 .
(6.2) PREMIA [ ] 332,07 .
0,6 / 14 [ ] 140,15 .
2,1 / 4 [ ] 441,78 .
7,6 / [ ] 1 503,18 .
0,6 / 14 [ ] 140,15 .
2,1 / 4 [ ] 441,78 .
7,6 / [ ] 1 503,18 .
0,6 / 14 [ ] 140,15 .
2,1 / 4 [ ] 441,78 .
7,6 / [ ] 1 503,18 .
0,6 / 14 [ ] 140,15 .
2,1 / 4 [ ] 441,78 .
7,6 / [ ] 1 503,18 .
0,6 / 14 [ ] 140,15 .
2,1 / 4 [ ] 441,78 .
7,6 / [ ] 1 503,18 .
0,6 / 14 [ ] 140,15 .
2,1 / 4 [ ] 441,78 .
7,6 / [ ] 1 503,18 .
0,6 / 14 [ ] 140,15 .
2,1 / 4 [ ] 441,78 .
7,6 / [ ] 1 503,18 .
0,6 / 14 [ ] 140,15 .
2,1 / 4 [ ] 441,78 .
7,6 / [ ] 1 503,18 .
0,6 / 14 [ ] 140,15 .
2,1 / 4 [ ] 441,78 .
7,6 / [ ] 1 503,18 .
0,6 / 14 [ ] 140,15 .
2,1 / 4 [ ] 441,78 .
7,6 / [ ] 1 503,18 .