:   
:
   
7,6 [ ] 1 145,13 .
7,6 [ ] 1 145,13 .
7,6 [ ] 1 145,13 .
7,6 [ ] 1 145,13 .
7,6 [ ] 1 145,13 .
7,6 [ ] 1 145,13 .
7,6 [ ] 1 145,13 .
7,6 [ ] 1 145,13 .
7,6 [ ] 1 145,13 .
7,6 [ ] 1 145,13 .
2,1 [ ] 362,54 .
2,1 [ ] 362,54 .
2,1 [ ] 362,54 .
2,1 [ ] 362,54 .
2,1 [ ] 362,54 .
2,1 [ ] 362,54 .
2,1 [ ] 362,54 .
2,1 [ ] 362,54 .
2,1 [ ] 362,54 .
2,1 [ ] 362,54 .
0,6 [ ] 127,77 .
0,6 [ ] 127,77 .
0,6 [ ] 127,77 .
0,6 [ ] 127,77 .
0,6 [ ] 127,77 .
0,6 [ ] 127,77 .
0,6 [ ] 127,77 .
0,6 [ ] 127,77 .
0,6 [ ] 127,77 .
0,6 [ ] 127,77 .
PREMIA 9 [ ] 1 662,34 .
PREMIA 9 [ ] 1 662,34 .
PREMIA 9 [ ] 1 662,34 .
PREMIA 9 [ ] 1 662,34 .
PREMIA 9 [ ] 1 662,34 .
PREMIA 9 [ ] 1 662,34 .
PREMIA 9 [ ] 1 662,34 .
PREMIA 9 [ ] 1 662,34 .
PREMIA 9 [ ] 1 662,34 .
PREMIA 9 [ ] 1 662,34 .
PREMIA 9 [ ] 1 522,25 .
PREMIA 9 [ ] 1 522,25 .
PREMIA 2,7 [ ] 577,62 .
PREMIA 2,7 [ ] 577,62 .
PREMIA 2,7 [ ] 577,62 .
PREMIA 2,7 [ ] 577,62 .
PREMIA 2,7 [ ] 577,62 .
PREMIA 2,7 [ ] 577,62 .
PREMIA 2,7 [ ] 577,62 .
PREMIA 2,7 [ ] 577,62 .
PREMIA 2,7 [ ] 577,62 .
PREMIA 2,7 [ ] 577,62 .
PREMIA 0,9 [ ] 248,27 .